Trách nhiệm và quyền lợi qua mỗi tấm lá phiếu cử tri

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao xương máu trong cuộc cách mạng đánh đổ thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thực sự của mỗi người công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội.

Ngày 06/01/1946, dù trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nguy hiểm, hơn 90% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu, chọn ra 333 đại biểu bầu vào Quốc hội khóa đầu tiên. Đây là những đại diện tiêu biểu cho nước Việt Nam mới, dân chủ và tiến bộ, thay mặt toàn dân gánh vác những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. 

65 năm đã trôi qua kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, đến nay Quốc hội nước ta đã có nhiều đổi mới, hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước ngày càng có hiệu quả. Quốc hội khóa sau kế thừa, phát huy những thành quả đạt được của các khóa trước, nhất là việc phát triển những giá trị dân chủ mà các thế hệ cha anh đã đổ biết bao xương máu để giành lấy và giữ gìn.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 sắp tới là sự kiện chính trị có nghĩa quan trọng của đất nước. Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi Đại hội lần thứ XI của Đảng kết thúc thắng lợi như một minh chứng cho tinh thần dân chủ của Đại hội đang lan tỏa trong xã hội.
Nhận thức giá trị sâu sắc của tấm lá phiếu và trách nhiệm của công dân trước việc lựa chọn những người xứng đáng nhất vào các cơ quan quyền lực ở Trung ương và địa phương để gánh vác tốt nhất những nhiệm vụ được nhân dân ủy thác, chúng ta hãy cùng nhau đi bầu cử vào ngày 22/5/2011. Mỗi tấm lá phiếu sẽ là một viên gạch xây dựng quê hương, đất nước vì mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
(Tin: Tường Anh - Vp Tổng Công ty)

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt