Một số lưu ý về ghi nhãn áp dụng cho sản xuất thuốc lá theo Luật Phòng, chống tác hại Thuốc lá năm 2012

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước ta ban hành ngày 18/6/2012 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013. Luật này quy định về các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá… Bên cạnh đó, Luật cũng đề cập đến nhiều vấn đề cụ thể: Quảng cáo tài trợ, cách ghi nhãn, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, đóng bao, trích nộp vào Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá… Trong bài viết này, chúng tôi xin nêu một số lưu ý cách ghi nhãn – yếu tố cần quan tâm cho các đơn vị sản xuất sản phẩm thuốc lá thuộc Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng Công ty Khánh Việt.

Điều 15 qui định việc Ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá như sau:
1. Thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá;
2. Việc ghi nhãn đối với thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải được thực hiện bằng tiếng Việt, theo đúng quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá và bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) In cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh bảo đảm rõ ràng, dễ nhìn, dễ hiểu;
b) Dán tem hoặc in mã số, mã vạch; ghi ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng;
c) Ghi rõ số lượng điếu đối với bao thuốc lá dạng điếu hoặc trọng lượng đối với các loại thuốc lá khác;
d) Không được sử dụng từ, cụm từ làm người đọc, người sử dụng hiểu thuốc lá là ít có hại hoặc hiểu sai về tác hại của thuốc lá và khói thuốc lá đối với sức khoẻ con người.
3. Nội dung cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá phải mô tả cụ thể tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe và thông điệp thích hợp khác, phải được thay đổi theo định kỳ 02 năm một lần.
4. Cảnh báo sức khỏe quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều này phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá.
5. Việc ghi nhãn trên bao bì thuốc lá xuất khẩu được thực hiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
6. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe đối với thuốc lá quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này.
7. Chính phủ quy định cụ thể mức tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe phù hợp với từng thời kỳ”.
 
Như vậy, thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải ghi nhãn  bằng tiếng Việt. Việc in chữ và hình ảnh để cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao, tút, hộp thuốc lá; phải mô tả cụ thể tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe và thông điệp thích hợp khác; phải được thay đổi theo định kỳ hai năm một lần. Bao bì sản phẩm phải có các thông tin về số lượng và trọng lượng của thuốc lá điếu đối với các loại thuốc lá khác. Không được sử dụng từ, cụm từ làm người đọc, người sử dụng hiểu thuốc lá là ít có hại hoặc hiểu sai về tác hại của thuốc lá và khói thuốc lá đối với sức khoẻ con người Trường hợp sản phẩm thuốc lá xuất khẩu, việc ghi nhãn trên bao bì được thực hiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Diện tích in cảnh bảo sức khỏe trên bao thuốc lá có thể thay đổi , phù hợp với từng thời kỳ. Ngoài những thông tin cần lưu ý về ghi nhãn trên, cũng cần chú ý đến điều khoản chuyển tiếp áp dụng cho trường hợp: Bao, tút, hộp thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam theo quy định tương ứng của pháp luật về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trước ngày Luật này có hiệu lực sẽ không được sử dụng sau 06 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực./.

Người viết: Kim Oanh - Phòng KHNV TCT

 

 

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt