Quy định mới về sử dụng ngoại tệ trong hợp đồng

Ngày 18/3/2013 vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ngoại hối 2005 (sau đây gọi là Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung) với việc quy định chặt chẽ hơn việc sử dụng ngoại hối trong hợp đồng, Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối 2005 được sửa đổi, bổ sung như sau “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

Theo đó, “người cư trú” bao gồm cả “Tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam“. (khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung).

Do đó, các đơn vị khi tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng với đối tác, kể cả Chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh tế nước ngoài, các hình thức hiện diện tại Việt Nam của bên nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam và Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, hoạt động tại Việt Nam cần lưu ý tránh giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại hối. Trong trường hợp cần thiết, nhằm hạn chế sự biến động về giá, các đơn vị có thể đưa vào hợp đồng một điều khoản chung chung là giá sẽ được sửa đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng bằng một phụ lục.
 
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2014.
 
Xem chi tiết nội dung Pháp lệnh ngoại hối 2005;
 
Nguyễn Thị Việt Hà - Phòng KHNV

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Khánh Việt