Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày 01/9/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Nghị định 51/2016/NĐ-CP.

Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH đề cập đến ba nội dung chủ yếu như sau: 

1. Thứ nhất: Quản lý lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:
 - Hằng năm, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức rà soát cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động và kiểm tra định mức lao động để báo cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.
 - Kế hoạch lao động của công ty Nhà nước được xây dựng dựa trên cơ cấu tổ chức, yêu cầu thực hiện khối lượng, chất lượng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tình hình sử dụng lao động năm trước, vị trí việc làm hoặc chức danh công việc và định mức lao động.
 - Sau khi kế hoạch lao động được phê duyệt, tiến hành thực hiện kế hoạch và đánh giá tình hình sử dụng lao động theo Thông tư 26/TT-BLĐTBXH.
2. Thứ hai: Xác định quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng quỹ tiền lương
Thông tư 26/2016 hướng dẫn xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch để tính quỹ tiền lương kế hoạch như sau:
- Đối với công ty có năng suất lao động bình quân tăng, bằng hoặc thấp hơn mức thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định theo các công thức quy định tại Thông tư 26.
- Đối với công ty lỗ, không có lợi nhuận thì mức tiền lương bình quân kế hoạch bằng mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động (gồm lương, phụ cấp lương và khoản bổ sung khác trong hợp đồng).
 - Đối với công ty có lợi nhuận nhưng mức tiền lương bình quân kế hoạch thấp hơn mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được tính bằng mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động. Theo Thông tư số 26, trường hợp năng suất lao động bình quân và lợi nhuận kế hoạch cao hơn thực hiện năm trước thì có điều chỉnh theo mức tăng năng suất và lợi nhuận.
 - Đối với công ty hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận thì thay chỉ tiêu lợi nhuận bằng chỉ tiêu khối lượng sản phẩm, dịch vụ, nhiệm vụ kế hoạch để xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch.
- Trường hợp công ty giảm lỗ so với thực hiện năm trước hoặc công ty mới thành lập thì căn cứ vào mức độ giảm lỗ hoặc kế hoạch sản xuất, kinh doanh để xác định mức tiền lương bình quân.
3. Thứ ba: Xác định quỹ tiền lương thực hiện, phân phối tiền lương, tiền thưởng tại doanh nghiệp Nhà nước chiếm 100% vốn điều lệ
- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động được xác định theo công thức sau tại Thông tư số 26/BLĐTBXH: 
V(th) = TL(bqth) x L(thbq) x 12 + V(đt) 
Đối với công ty lỗ hoặc không có lợi nhuận thì quỹ tiền lương thực hiện được tính trên mức tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động, cộng tiền lương ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương và tiền làm thêm.
- Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện, công ty trích lập quỹ dự phòng tiền lương cho năm sau liền kề. Mức dự phòng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. 
Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 15/10/2016.Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Chi tiết nội dung các quy định trong Thông tư xem file đính kèm.

CÁC TIN KHÁC

© Tổng công ty Khánh Việt | 2015Đăng Nhập

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Lê Tiến Anh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt